Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea nobilis
Aegopodium podagraria
Achillea chrysocoma
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Achillea setacea
Achillea clusiana
Aethionema carlsbergii
Aethionema cordatum
Aethionema iberideum
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Aethionema retsina
Achillea coarctata
Agrostis capillaris
Achnatherum calamagrostis
Agave americana
Achillea collina
Alchemilla indivisa