Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Anguilla anguilla Χέλι
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός
Chalcalburnus belvica Βελονίτσα
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα