Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus maritimus
Juncus minutulus
Juncus sphaerocarpus
Juncus striatus
Juncus subulatus
Juncus tenuis
Juncus thomasii
Jurinea cadmea
Jurinea consanguinea
Jurinea mollis
Jurinea taygetea
Kernera saxatilis
Knautia ambigua
Knautia arvensis
Knautia longifolia
Knautia magnifica
Knautia midzorensis
Knautia orientalis
Kochia scoparia
Koeleria cristata