Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Isoetes histrix
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Jankaea heldreichii
Jasione heldreichii
Jasione jankae
Johrenia distans
Jovibarba heuffelii
Juncus anceps
Juncus articulatus
Juncus atratus
Juncus bufonius
Juncus capitatus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus heldreichianus
Juncus hybridus
Juncus inflexus
Juncus littoralis