Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula pseudolimonella
Inula subfloccosa
Ipomoea acuminata
Ipomoea purpurea
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Ipomoea sagittata
Ipomoea stolonifera
Iris albicans
Iris attica
Iris germanica
Iris planifolia
Iris pseudacorus
Iris reichenbachii
Iris suaveolens
Isatis lusitanica
Isatis vermia
Isoetes heldreichii