Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops dichasians
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Adonis cyllenea
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης