Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus pallasii pallasii
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Cerastium pumilum palens
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Lunaria annua pachyrhiza
Podarcis erhardii pachiae Σιλιβούτι της Παχιάς
Lepidium hirtum oxyotum
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Galium canum ovatum
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Verbascum ovalifolium ovalifolium
Asio otus otus Νανόμπουφος
Aquilegia ottonis ottonis
Veronica orsiniana orsiniana
Viola orphanidis orphanidis
Centaurea orphanidea orphanidea
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Hyacinthus orientalis orientalis