Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Silurus glanis Γουλιανός
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix lapponum Ιτιά της Λαπωνίας
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας