Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nigella fumariifolia
Nigella sativa
Nigritella nigra nigra
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Nonea pallens
Nonea pulla
Nonea ventricosa
Notobasis syriaca
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata