Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Galega officinalis
Gagea pusilla
Galium conforme
Galium cyllenium
Galium debile
Galium decorum
Galium degenii
Galium demissum
Galium divaricatum
Galium dumosum
Galium elongatum
Galium exaltatum
Galium extensum
Galium fruticosum
Galium graecum graecum
Galium graecum pseudocanum
Galium heldreichii
Galium hellenicum
Galium citraceum
Galanthus reginae-olgae vernalis