Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής