Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Platanthera chlorantha
Plumbago europaea
Plegadis falcinellus
Poa annua
Poa bulbosa bulbosa
Poa bulbosa perligulata
Poa bulbosa pseudoconcina
Poa cenisia
Poa cephalonica
Poa compressa
Poa dolosa
Poa glauca frearitis
Poa glauca glauca
Poa hybrida
Poa infirma
Poa jubata
Poa macedonica
Poa media
Poa molinerii
Poa nemoralis