Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alkanna tubulosa
Alkanna tinctoria
Alkanna sieberi
Alkanna sartoriana
Alkanna pulmonaria
Alkanna primuliflora
Alkanna pindicola
Alkanna pelia
Alkanna orientalis
Alkanna noneiformis
Alkanna methanaea
Alkanna graeca baeotica
Alkanna graeca graeca
Alkanna corcyrensis
Alkanna calliensis
Alkanna areolata
Alisma plantago-aquatica
Alisma lanceolatum
Alisma gramineum
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι