Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Armeria cariensis
Armeria canescens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia rotunda
Aristolochia parviflora
Aristolochia pallida
Aristolochia mikrostoma
Aristolochia lutea
Aristolochia longa
Aristolochia hirta
Aristolochia guiciardii
Aristolochia cretica
Aristolochia clematitis
Aristolochia bodamae
Aristida coerulescens
Arisarum vulgare vulgare
Arenaria serpyllifolia Αρενάρια η σερπυλλόφυλλη
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη
Arenaria phitosiana
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος