Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arum elongatum
Arum dioscoridis
Arum creticum
Arum alpinum
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Artemisia vulgaris
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Artemisia eriantha
Artemisia campestris campestris
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Artemisia alba
Artemisia absinthium
Arrhenatherum palaestinum
Arrhenatherum elatius
Arnebia densiflora
Armeria sancta
Armeria johnsenii
Armeria ikarika