Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyperus capitatus
Cyperus difformis
Cyperus esculentus
Cyperus flavescens
Cyperus flavidus
Cyperus fuscus
Cyperus glaber
Cyperus glomeratus
Cyperus hamulosus
Cyperus rotundus
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cystopteris dickieana
Cystopteris fragilis
Cytinus ruber
Colchicum sfikasianum
Campanula pangea
Campanula cretica
Campanula jacquinii