Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο