Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asparagus verticillatus
Asperula abbreviata
Asperula arcadiensis
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Althaea armeniaca
Asperula samia
Althaea cannabina
Asperula baenitzii
Asperula boissieri
Asperula boryana
Asperula chlorantha
Asperula coa
Asperula cynanchina
Asperula doerfleri
Asperula idaea
Asperula involucrara
Asperula laevigata
Asperula lutea
Asperula malevonensis
Berteroa obliqua