Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Syngnathus abaster Σακοράφα
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Accipiter brevipes Σαΐνι
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum delicum Σέδο
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος