Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chondrilla uromoffii
Chondrilla ramosissima
Chondrilla juncea
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium multifidum