Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Podarcis erhardii riveti Σιλιβούτι του Ριβέτι
Echinops ritro ritro
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Lolium rigidum rigidum
Seseli rigidum rigidum
Dactylis glomerata rigida
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Erebia aethiopella rhodopensis Ερέμπια της Ροδόπης
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Silene gigantea rhodopea
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Pulsatilla halleri rhodopaea
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου