Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cirsium ligulare
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Cirsium hypopsilum
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium heldreichii heldreichii
Cirsium eriophorum
Cirsium creticum triumfetti
Cirsium creticum creticum
Cirsium creticum dictaeum
Cirsium candelabrum
Cirsium arvense vestitum
Cirsium appendiculatum
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circaetus gallicus Φιδαητός
Circaea luteliana
Cionura erecta
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας