Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Galium graecum graecum
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Gentiana cruciata cruciata
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Galium incanum creticum
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Gladiolus communis communis
Galanthus nivalis cilicicus
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Geranium molle brutium
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gentiana verna balcanica
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη