Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Nepeta spruneri
Neslia apiculata
Nigella arvensis aristata
Nigella arvensis arvensis
Nigella arvensis brevifolia
Nigella arvensis glauca
Nigella arvensis rechingeri
Nigella carpatha
Nigella damascena
Nigella degenii
Nigella doerfleri
Nigella fumariifolia
Nigella sativa