Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pallenis spinosa microcephala
Piptatherum miliaceum miliaceum
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Papaver argemone nigrotinctum
Portulaca oleracea oleracea
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Poa bulbosa perligulata
Pterocephalus perrenis perrenis
Polygala supina phodopea
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Plantago media pindica
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Pimpinella tragium polyclada
Poa bulbosa pseudoconcina
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Phlomis herba-venti pungens
Potentilla geoides regis-borisii
Pulsatilla halleri rhodopaea
Paeonia mascula russii