Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola alba scotophylla
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Teucrium scordium scordium
Teucrium scordium scordioides
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Omphalodes luciliae scopulorum
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Solanum nigrum schultesii
Centaurea solstitialis schouwii
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Eupholidoptera cabrieri schmidti Ευφολιδόπτερη του Σμιντ
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Ranunculus sceleratus sceleratus
Carduus kerneri scardicus
Alyssum montanum scardicum