Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gallicus
Senecio germanicus
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Scandix pecten-veneris
Senecio macedonicus
Senecio ovatus
Senecio papposus papposus
Senecio scopolii
Senecio squalidus
Senecio subalpinus
Senecio thapsoides thapsoides
Senecio thapsoides visianianus
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Serarias vomeracea vomeracea