Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valeriana crinii epirotica
Vicia villosa eriocarpa
Viola eximia eximia
Verbascum phoeniceum flavidum
Vicia cracca gerardii
Viola cretica glabra
Verbascum glabratum glabratum
Veronica glauca glauca
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vaccaria hispanica grandiflora
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vaccaria hispanica hispanica
Vicia sativa incisa
Veronica glauca kavusica
Vicia lutea lutea
Viola macedonica macedonica
Vicia sativa macrocarpa
Verbascum speciosum megaphlomos
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Vicia villosa microphylla