Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gagea pratensis
Gagea peduncularis
Gagea minima
Gagea lutea
Gagea granatellii
Gagea graeca
Gagea fistulosa
Gagea fibrosa
Gagea chrysantha
Gagea bohemica