Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cephalaria flava flava
Carex flacca flacca
Centaurea rupestris finazzeri
Campanula spatulata filicaulis
Carex ferruginea ferruginea
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Cirsium heldreichii euboicum
Centaurea euboica euboica
Cruciata taurica euboea
Centaurium erythraea erythraea
Centaurea solstitialis erythracantha
Cuscuta epithymum epithymum
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Campanula glomerata elliptica
Carex elata elata
Centaurea attica drakiensis
Cardaria draba draba
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cymbalaria microcalyx dodekanesi