Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acinos alpinus alpinus
Arabis alpina alpina
Anthyllis vulneraria alpestris
Adenostyles alliariae alliariae
Asphodelus albus albus
Achillea ageratifolia aizoon
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Achillea ageratilofia ageratifolia
Ajuga orientalis aenesia
Alchemilla incisa
Alchemilla heterotricha
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Alchemilla gracilis
Alchemilla gorcensis
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Achillea ligustica
Alchemilla glaucescens
Alchemilla flabellata
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Alchemilla fallax