Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Ficus carica Συκιά
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Ferulago nodosa
Ferulago humilis
Falcaria vulgaris
Ferulago campestris
Ferula tingitana