Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rubus idaeus Σμεουρδιά
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Rhus coriaria Ρούδι
Ruspolia nitidula Ρουσπόλια η στιλβούσα
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Rhacocleis distinguenda Ρακοκλεής …
Rhacocleis werneri Ρακοκλεής του Βέρνερ