Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytinus ruber
Cytinus hypocistis hypocistis
Cytinus hypocistis orientalis
Cystopteris fragilis
Cystopteris dickieana
Cyperus rotundus
Cyperus michelianus michelianus
Cyperus michelianus pygmaeus
Cyperus longus badius
Cyperus longus longus
Cyperus hamulosus
Cyperus glomeratus
Cyperus glaber
Cyperus fuscus
Cyperus flavidus
Cyperus flavescens