Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Apus apus apus Σταχτάρα
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas crecca Κιρκίρι
Anas penelope Σφυριχτάρι
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas querquedula Σαρσέλα
Anas strepera Καπακλής
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anser erythropus Νανόχηνα