Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Aglais urticae Αγλαΐς της τσουκνίδας
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Dociostaurus maroccanus Δοκιόσταυρος ο Μαροκινός
Bucephaloptera bucephala Βουκεφαλόπτερος ο Βουκεφάλας
Acrotylus patruelis Ακρότυλος ο …
Euthystira brachyptera Ευθυστίρα η βραχύπτερη
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Modicogryllus frontalis Μοντικόγρυλλος ο μετωπικός
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Acrida turrita Ακρίδα
Acrida ungarica Ακρίδα η Ουγγρική
Eupholidoptera astyla Ευφολιδόπτερη η άστυλη
Acheta domesticus Αχέτα η κατοικίδια
Acrometopa macropoda Ακρομετώπη η μακρόποδη
Acrometopa servillea Ακρομετώπη η …
Acrometopa syriaca Ακρομετώπη η Συριακή
Acrotylus insubricus Ακρότυλος ο …
Acrotylus longipes Ακρότυλος ο μακρόπους
Agrodiaetus aroaniensis Αγροδίαιτος των Αροανίων