Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Anguilla anguilla Χέλι
Pachychilon pictus Χειλάς
Platichthys flesus luscus Φασσί
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα