Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Falco cherrug Στεπογέρακο
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Aquila clanga Στικταητός
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος