Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Ceryle rudis Κήρυλος
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Carduelis spinus Λούγαρο
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …