Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Anas acuta Ψαλίδα
Accipiter brevipes Σαΐνι
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Aquila clanga Στικταητός
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Aquila pomarina Κραυγαητός
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα