NatureBank - Βιότοπος NATURA - OROS ERYMANTHOS

Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS ERYMANTHOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2320012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 38983.48
Χερσαία Έκταση (ha) 38983.48
Συνολική Περίμετρος (km) 120.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2206.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 357.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου he mountain range of Erymanthos is the highest one of an extended mountainous area in NW Peloponnisos, consisting of several peaks and characterized by a multifarious relief with many springs, valleys, plateaus and gorges. From the springs of the Olonos summit, two small rivers are formed crossing the two biggest gorges of Mt. Erymanthos. These gorges are very impressive from an aesthetic point of view, as the landscape presents several spectacular waterfalls. The Erymanthos mountain range belongs to the Olonos-Pindos geotectonic zone and the geological substratum is composed of plate limestones with layers of ceratolith and flysch. The contact of the calcareous rocks with the waterproof schists is the main reason for the existence of many springs occuring at altitudes higher than 1500m. The conifer forests with Abies cephalonica occuring on the largest part of the northern slopes of Mt. Erymanthos are characterized by good structure and dense stands up to 1800-1900m, whilst on the western slopes extended calcareous cliffs are present. The southern slopes are covered by Abies cephalonica and Juniperus foetidissima stands up to lower altitudes (1600-1700m) and, as a consequence of intense erosion and grazing, the degradation stages of vegetation accompanied by bare rocky ground give the main appearance of the landscape.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Mt Erymanthos still holds good populations of birds of prey, such as the Golden Eagle (Aquila chrysaetos), the Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) and the Peregrine Falcon (Falco peregrinus). Rock Partridges (Alectoris graeca) are still found in sustainable numbers, while open forest species like the Woodlark (Lullula arborea) and the Red-backed Shrike (Lanius collurio) are very common. Other species of interest include forest dwellers such as the Woodpigeon (Columba palumbus) and the Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius). \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats to the maintenance of the special ecological characteristics of the mountainous ecosystems of Erymanthos, originate from overgrazing by goats and sheep, logging, road expansion, poaching and hunting. Overgrazing is one of the major threats to the survival of many unique plant associations in the open stepped grasslands, which are characterized by high diversity and a higher number of endemic species. From 1961 to 1972 there was a decrease in the number of goats grazing on the mountains, but an increase in the number of sheep, and the total number of grazing animals increased. During the 10 year period 1980-1990 however, the number appeared to stabilize. Forestry, stock farming, hunting and shooting are the main human activities in the area. The former two have an indirect but remarkable impact on the local fauna through the habitat destruction or alteration (deforestation, overgrazing, etc.). The third activity causes a serious decline of the bird populations.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea umbellata monocephala
Allium phthioticum
Anthemis cretica cretica
Arabis bryoides
Asperula aristata thessala
Aurinia moreana
Campanula radicosa
Centaurea raphanina mixta
Cerastium candidissimum
Dianthus biflorus
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus tymphresteus
Edraianthus parnassicus
Erysimum cephalonicum
Erysimum pectinatum
Festuca jeanpertii
Fritillaria graeca
Geocaryum peloponnesiacum
Lilium chalcedonicum
Minuartia confusa
Minuartia stellata
Minuartia verna attica
Poa thessala
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Saxifraga sibthorpii
Sideritis clandestina clandestina
Silene auriculata
Silene radicosa
Thlaspi graecum
Trifolium parnassi
Valeriana olenaea
Verbascum epixanthinum
Veronica thymifolia
Viola chelmea
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Parnassius apollo (Παρνάσσιος ο Απόλλων)
Parnassius mnemosyne athene (Παρνάσσιος των Αθηνών)
Σχόλια για τα είδη