NatureBank - Βιότοπος NATURA - AGRAFA

Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AGRAFA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1410002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καρδίτσας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9753.02
Χερσαία Έκταση (ha) 9753.02
Συνολική Περίμετρος (km) 44.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2160.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 786.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site of Agrafa is situated at the region of Southern Pindos. The spine of the site is formed by two steep sided mountain summits, Voutsikaki and Avgo, reaching up to 2154 and 2163 m, respectively. The northern half of the site belongs to the prefecture of Karditsa and the southern to the prefecture of Evrytania. The site is divided into two parts each half belongs to the on of the two later perfectures. The mountain range of Pindos consists mainly of flyschs and plaques of limestone. Most of the habitat types within the site are typical of the central greek mountainous area. Coniferous woodlands are widely distributed on the high and cold mountains of Pindos. In Agrafa, the dominant coniferous species forming pure forests is Abies borisii regis (described by habitat type 9270), which is an hybrid of Abies alba and Abies cephalonica, very well adapted to the cold climatic conditions. The rest of the habitat types in section 3.1 correspond to: endemic oro-Mediterranean heaths of the lower alpine zone -Eryngio-Bromion, with Marrubium thessalum and Festuca varia- and of the upper alpine zone -Astragalo-Seslerion, with Astragalus angustofolius- (4090); Juniperus oxycedrus arborescent matorral (5211); greek stripped grasslands of the alpine and subalpine levels of calcareous mountains (6173); and calcareous cliffs of Pindus, with the alliance Gallion degenii, association Achillea pindicola ssp. pindicola (Achillea clavenae) and Minuartia stellata var. epirota (Quezel 1967) (8219).
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site's character is typical of the mountainous zone of Greece with representative habitats and species of the subalpine and alpine zone. A main element of its quality and importance is the plentitude of balkan endemic, greek endemic and local endemic plants (for example, species endemic to the range of Pindus, such as Asperula oetea, Viola chelmea and Achillea pindicola ssp. pindicola). This high degree of endemism derives from the geomorphology of the site and from the relative isolation and height (often above the tree-line), which lead to an interesting and often unique mountain flora. The alpine and subalpine zone biotopes of the site constitute the habitats of rare species and their protection is necessary for the conservation of the valuable mountain flora. Remarkable components of the mountainous landscape are the plateaus and the dry calcareous rocks and screes; the latter are typical habitats of endemic chasmophytes. It must be mentioned, as well, that snow covers the summits until April or early May, and snow patches remain often until July. The formations of Abies borisii-regis are at a very good conservation status.Moreover the presence of mammals, which are in need of protection like wolves and bears or the birds of prey gives to the particular site of Agrafa an additional worth for the protection of wild fauna on the greek mountains.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DPlants: The endemic species Asperula oetea and Scorzonera rhodantha have a very limited natural distribution at world level. They are included in the IUCN Red Data List (1993), characterised as rare and protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). In addition, Rosa arvensis is included in IUCN Red Data List (1993) as an endangered species, at the World level. Balkan endemicThe endemic species Thymus dolopicus, Sesleria vaginalis, Veronica thymifolia, Isoetes heldreichi and Helianthemum hymettium are protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). In addition the local endemic species Isoetes heldreichi is included in European Red List of Globally Threatened Animals and Plants as an indeterminate species. Scutellaria rupestris ssp. adenotricha is a species almost confined to Greece (just extending to S Albania).Acantholimon echinus ssp. lycaonicum is a species with distribution in Greece Albania and Turkey. Linum punctatum ssp. pycnophyllum occurs in two disjunct areas, SE Turkey and Greece.The folowing species are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Allium phthioticum (rare), Linum aroanium (rare), Sideritis perfoliata ssp. perfoliata (rare). These species are also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81). Geranium humbertii, Scabiosa taygetea ssp. taygetea are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).Viola eximia, Festuca koritnicensis are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants characterized as rare.Note: The IUCN characterizations given concern the plant’s status in Greece.Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Dianthus integer ssp. minutiflorus, Erysimum cephalonicum (E. pusillum ssp. cephalonicum, Poa thessala, Silene radicosa ssp. radicosa, Alchemilla heterotricha, Anthemis arvensis ssp. cyllenea, Arenaria conferta ssp. serpentini, Astragalus creticus ssp. rumelicus, Campanula spatulata ssp. spatulata, Cerastium decalvans, Geocaryum pindicolum, Helleborus cyclophyllus, Sideritis raeseri ssp. raeseri, Silene caesia, Viola aetolica, Hieracium parnassi, Lilium albanicum, Dianthus viscidus, Erysimum pusillum ssp. microstylum, Carum graecum ssp. graecum, Sesleria tenerrima, Nepeta spruneri, Ornithogalum oligophyllum are balkan endemics.Valantia aprica and Viola tricolor ssp. macedonica are balkan endemic (Greece, Albania)Amphibians: Hyla arborea is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and CORINE-Checklist and it is strictly protected by II Bern Convention. Rana graeca is also included in the above Annex. Salamandra salamandra and Triturus alpestris ssp. veluchiensis are included in Annex III of the Bern convention. All these amphibians are protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981).Mammals: Sciurus vulgaris is included in Annex III of Bern Convention; Nyctalus lasiopterus is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC and in the CORINE-Checklist of threatened species, while it is characterised as an endangered and strictly protected species (Annex II of the Bern Convention). Both of them are protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981).Reptiles: Podarcis muralis is included in Annex IV of the Directive 92/43/EEC; it is strictly protected (Annex II of the Bern Convention) and is also protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). Vipera ammodytes is listed in Annex IV of the EEC Directive 92/43 and is strictly protected by the Bern Convention (Annex II).Invertebrates: The species Pyrgus alveus is a threatened and rare species in Europe (Heath J, 1981 and J.S. Dabrowski). The species Parnassius apollo is: strictly protected (Annex II of the Bern Convention), characterized as an important (Koomen P. and P.J. van Helsdingen), rare (IUCN, 1988) and threatened (CORINE-Checklist, Heath J., 1981 and J.S. Dabrowski) species in Europe and included in CITES. Both Parnassius apollo and Anthocharis gruneri are protected by the Greek law (Presidential Decree 67/1981). Spialia phlomidis is an important species (R. F. Bretherton, 1970).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats within the site are described in section 6.1. However, it must be mentioned that these impacts are mainly modifications caused by human activities. The more important threat within the mountainous site of Agrafa is the man induced fire. Also remarkable is the trend of rapid changes in land use, i.e. the denuding of land, by fire or grazing, of its original vegetation to be used for cattle-farming. The negative grazing and overgrazing effect to the natural regeneration of the extremely steep and rapid slopes might be an additional threat within the site. The unplanned construction of roads within the forest ecosystem could be considered as an other important threat factor. Within the site the uncontrolled hunting and pointless extinction of threatened, vulnerable and rare species of fauna consist a main threat for animals, which are in need of protection. Finally a common natural pressure on woody plants is the breaking of stems caused by the weight of snow on extremely heavy snow storms.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Allium phthioticum
Anthyllis vulneraria bulgarica
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Cirsium heldreichii euboicum
Dactylorhiza baumanniana
Dianthus integer minutiflorus
Erysimum cephalonicum
Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμο του Υμηττού)
Poa thessala
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Scorzonera purpurea peristerica
Sedum apoleipon
Silene radicosa
Trifolium parnassi
Veronica thymifolia
Viola chelmea
Viola eximia eximia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Nyctalus lasiopterus (Μεγάλος νυχτοβάτης)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Parnassius apollo (Παρνάσσιος ο Απόλλων)
Σχόλια για τα είδη