Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πηγές και ποτάμι Αλμυρού, Γεωργιούπολης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050037
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 46.86
Χερσαία Έκταση (ha) 50.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 5.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Πηγές, έλη και ρέματα τροφοδοτούνται συνεχώς με άφθονο νερό. Υπάρχουν καλαμιώνες, υγρολίβαδα και παρόχθια δάση κατά μήκος του ποταμού. Η εκβολή και η περιοχή των πηγών καταστράφηκαν πρόσφατα λόγω περαιτέρω δόμησης.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παρά τη δόμηση κοντά στα έλη, η περιοχή παραμένει σημαντική για τα μεταναστευτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατασκευή εξοχικών κατοικιών, παρουσία γραμμών τηλεφώνου και ηλεκτρισμού.
Τρωτότητα Η δόμηση και τα ηλεκτροφόρα καλώδια παρεμποδίζουν την πρόσβαση των υδρόβιων πουλιών σε αυτά , τα μικρής κλίμακας ενδιαιτήματα.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη